4/06/2012

Cartooooon !!

PRADA shirt, Vintage denim,

Blog Archive